فلب

قلبت را با قضاوت های بیهوده سنگین مکن، آن سان که باران بی چشمداشت، فارغ از خوبی ها وبدی ها بر همه جهات می بارد، بگذار مهربانیت بر همگان یکسان ببارد..

/ 0 نظر / 65 بازدید