انسان

آنچه انســـــــــــــــان‌ها را از پـــــــــــــــا در می‌آورد، رنـــــــــــــــج‌ها و
سرنوشت نامطلوبشان نیـــــــــــــــست...
بلکه بی‌معنا شدن زندگی است
که مصیبت بار‌تر است ...
/ 1 نظر / 23 بازدید
گوهر پاک

ایول زیباست[گل]زندیگ بی معنا روح وروان را آزار میدهد[گل]