به یاد سیمین

شهر خواب آلوده را بیدار می خواهد چه کار؟
این همه دار است! استان دار می خواهد چه کار؟
رازهای پشت پرده یک به یک شد بر ملا
پرده ی بی پرده را اسرار می خواهد چه کار؟
هر خلافی ریشه اش خشکانده شد در این دیار
شهر ما امن است! پس سرکار می خواهد چه کار؟
با وجود این همه غارتگر دارای پست
مملکت باور بکن اشرار می خواهد چه کار؟
آن که آب از کله اش رد شد، قضاوت باشما
واقعا پیژامه و شلوار می خواهد چه کار؟
هر دروغی را که می شد برزبان آورد و رفت
مانده ام این کار او، انکار می خواهد چه کار؟
سرزمینی که ندارد یک نفر بیکار، پس
یک وزارتخانه مثل کار می خواهد چه کار؟
تا چنین روشن تر از روز است و گویاتر ز بوق
این تورم شاخص آمار می خواهد چه کار؟
کاسبان هم مثل زالو خون ما را می مکند
خاک ایران این همه خونخوار می خواهد چه کار؟
با وجود حضرت استاد "خسرو معتضد'
کشور ما "ایرج افشار" می خواهد چه کار؟
با بزرگانی نظیر حاج "مسعود" و "فرج"
سینما، "فرهادی" و اسکار می خواهد چه کار؟
خشک چون دریاچه شد، تبدیل می گردد به دشت
دشت، 
دیگر مرغ ماهی خوار می خواهد چه کار؟
همیشه نیکو نام: سیمین بهبهانی

/ 1 نظر / 22 بازدید
راشدانصاری

سلام این شعر طنز از سیمین بزرگ نیست.... نقیضه شهر خواب آلوده ها بیدار می خواهد چه کار؟ این همه دار است! (۱) استان دار می خواهد چه کار؟ رازهای پشت پرده یک به یک شد بر ملا پرده ی بی پرده دار اسرار می خواهد چه کار؟ هر خلافی ریشه اش خشکانده شد در این دیار شهر ما امن است! پس سرکار می خواهد چه کار؟ با وجود این همه غارتگر دارای پست مملکت باور بکن اشرار می خواهد چه کار؟! آن که آب از کله اش ردشد،قضاوت باشما واقعا پیژامه و شلوار می خواهد چه کار؟! هر دروغی را که می شد برزبان آورد و رفت مانده ام این کار او ،انکار می خواهد چه کار؟ سرزمینی که ندارد یک نفر بی کار ،پس یک وزارتخانه مثل کار می خواهد چه کار؟ تاچنین روشن تر از روز است و گویاتر زبوق این تورم شاخص آمار می خواهد چه کار؟ کاسبی هم مثل زالو خون ما را می مکد خاک ایران این همه خونخوار می خواهد چه کار؟! باوجود حضرت استاد”خسرومعتضد” کشور ما “ایرج افشار” می خواهد چه کار؟! بابزرگانی نظیر حاج “مسعود” و “فرج” سینما،”فرهادی” و اسکار می خواهد چه کار؟! خشک چون دریاچه شد،تبدیل می گردد به دشت(۲) دشت، دیگر مرغ ماهی خوار می خواهد چه کار؟ تا که شادی های ما قربانی غم م