شیطان

در یکیﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﺱ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ
ﻣﻌﻠﻤﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣﮕﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺳﺠﺪﻩ ﻧﮑﺮﺩ، ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﮑﺮﺩ؟
ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﻩ .
ﺷﺎﮔﺮﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺸﻮﺩ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺭﺍ ﮔﻮﻝ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ؟
ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ .
ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺖ .
ﻋﺠﺐ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺍﺭﯾﻢ.
ﭼﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺟﺎﻟﺒﯽ؟ ﮐﺴﯽ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﻮﺣﺪﺍﻥ ﻣﺒﺮﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺭﺟﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ
ﺑﻬﺸﺖ. ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﻮﻝ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ؟

/ 2 نظر / 23 بازدید
رضا

سلام .. احتمالا قاچاقی از مرز رد شده !![نیشخند]

گوهرپاک

سلام استاد عزیز البته میدانم شما جوابش را خوب میدانید وبرای دیگران سوال را مطرح کرده اید ....سوالی خوبی هست ولی باید توجه داشت اولا حضرت ادم دربهشت نبود بلکه درجنت بود وجنت یعنی باغ / ومنظور باغی هست ازباغ های دنیا نه بهشت چون 1-دربهشت شیطان راه ندارد/ 2-کسی در بهشت برود خارج نمیشود وبه عقب برنمیگردد پس حضرت ادم وحوا نمیتوانستند به عقب (دنیا) برگردند/ 3-دربهشت گناه معنا ندارد وکسی گناه نمیکند/ 4-دربهشت تکلیف وجود ندارد/ 5-دربهشت کلک زدن ورذایل نیست تا شیطان گول بزند/ 6-اصلا ازاول قرار بود حضرت درزمین کنونی بیایند چون خداوند بعد ازافریدن ادم علیه السلام فرموند /انی جاعل فی الارض خلیفه / من تورا درزمین خلیفه قرار دادم نه دربهشت/ برای اینکه انسان اماده شود درباغی ازباغ های دنیا نگهش داشت تا بعدا بعد ازاماده شدن به زمین بیاید ولی چون اشتباه کرد زود تر خدا بزمینش فرستاد برای همین بود که امادگی نداشت و...........