دوست

دوست من به سفر عشق خطر باید کرد

      از دل خود به دل دوست سفر باید کرد

                                    موج موج دریا اگر باید بود                                           

       قطره قطره در دل دوست اثر باید کرد

/ 0 نظر / 24 بازدید