مابرای زندگی

 

نه به هوا نیازمندیم

نه به عشق،

 

نه به آزادی!

ما برای ادامه،

تنها

 

به دروغی محتاجیم که فریب‌مان بدهد

و آن‌قدر بزرگ باشد که دهان هر سوالی را ببندد . . .

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید